PradžiaLoading

Lietuvos_Raudonoji_knyga

Lietuvos raudonoji knyga - tai ne tik retų ir nykstančių rūšių sąrašai, aprašymai, bet ir teisinis dokumentas, kuriuo remiantis šalyje organizuojama šių rūšių apsauga, sudaromi gamtotvarkos planai joms išsaugoti. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus.

Į Raudonąją Knygą įrašomos rūšys, kurioms gresia išnykimas sumažėjus jų skaitlingumui, pakitus arealui, pablogėjus ekologinėms sąlygoms. Įrašyti, išbraukti arba daryti kokius pakeitimus gali siūlyti mokslinės ir kitos valstybinės bei visuomeninės įstaigos ir organizacijos, atskiri mokslininkai. Pasiūlymus svarsto ir sprendimus priima prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento sudaryta Lietuvos Raudonosios Knygos komisija.

2007 metų, birželio 19 dieną, Botanikos institute Verkių rūmuose buvo pristatyta ką tik išleista Lietuvos raudonoji knyga. Šį kapitalinį, beveik 800 puslapių iliustruotą Aplinkos ministerijos leidinį parengė 57 mokslininkai ir gamtininkai. Raudona knygos spalva tarsi perspėja apie retų ir nykstančių gyvūnų, augalų, kerpių bei grybų rūšių mūsų šalyje likimą. Į šią knygą įrašytos 766 rūšys. Tarp jų - 23 žinduolių, 80 paukščių, 123 vabzdžių, 220 žiedinių augalų, 93 samanų, 112 grybų, 63 kerpių ir kt.

Nors Raudonoji knyga, kurią inicijavo žymiausi pasaulio gamtininkai, jau yra tapusi bendrine sąvoka, jai pačiai tėra 40 metų. Lietuvos raudonoji knyga beveik dešimtmečiu jaunesnė. Pirmą kartą jos sąrašai buvo patvirtinti 1976-aisiais. Į pirmąją mūsų Raudonąją knygą buvo įrašyta 41 paukščių rūšis ir visa kamanių gentis, taip pat 30 augalų rūšių. Beje, dar 1962 metais buvo patvirtintas saugotinų augalų sąrašas, kurį sudarė 176 jų rūšys.

Pirmoji nacionalinė Raudonoji knyga ne tik padėjo apsaugoti nuo sunaikinimo vertingas pelkes, upelius ir jų slėnius, pievas ir girias, bet ir paskatino tirti retąsias rūšis ir jų gyvenamąsias vietas. Todėl į kitą, išleistą 1992 metais, Lietuvos raudonąją knygą jau buvo įrašyta 501 gyvūnų, augalų, grybų ir kerpių rūšis. Dabar, po 15 metų, šis skaičius padidėjo daugiau kaip dviem šimtais. Tačiau ilgėjantys retų ir nykstančių rūšių sąrašai, liudija ne apie prastėjančias sąlygas retoms rūšims išlikti, o apie tai, kad apie jas gausėja žinių ir duomenų.

Jau pavyko pasiekti, kad nebegrėstų išnykimo pavojus ūdroms, stumbrams, griežlėms, perpelėms, medicininėms dėlėms. Šios rūšys yra išsaugotos. Deja, ir Raudonoji knyga nėra visagalė - nemažai rūšių tebėra ties išnykimo riba. Susirūpinimą kelia, pavyzdžiui, lūšies, atrodytų, įprastos mūsų miškų gyventojos, likimas. Vyresni žmonės dar prisimena, kad prieš tris dešimtmečius šiuos gyvūnus Lietuvoje medžiodavo. Tačiau dabar, kaip parodė Aplinkos ministerijos užsakymu atliktas tyrimas, jų telikę apie 70.

Dėl retų ir nykstančių rūšių ateities mūsų visuomenė galės būti rami tik tada, kai Raudonosios knygos keliami tikslai taps jos poreikiu. Gamtosauga, skirta saugoti gamtą, kad ir kaip paradoksaliai tai skamba, nuo žmogaus. Kad šis santykis pasikeistų, kad jokia augalų, gyvūnų ar grybų rūšis nebūtų pasmerkta išnykti, reikia leisti gamtai gyventi pagal jos dėsnius ir netaikyti jai savųjų.


Lietuvos saugomų rūšių sąrašas

Gyvūnai | 253

Žinduoliai | 23

0 (Ex) kategorija

 1. Europinė audinė | Mustela lutreola

 2. Rudoji meška | Ursus arctos

 3. Ąžuolinė miegapelė | Eliomys quercinus

1 (E) kategorija

 1. Ilgasnukis ruonis | Halichoerus grypus Fabricius

 2. Lūšis | Lynx lynx

2 (V) kategorija

 1. Didžioji miegapelė | Glis glis

 2. Kūdrinis pelėausis | Myotis dasycneme

 3. Europinis plačiaausis | Barbastella barbastellus

3 (R) kategorija

 1. Mažasis nakviša | Nyctalus leisleri

 2. Dvispalvis plikšnys | Vespertilio murinus

 3. Brandto pelėausis | Myotis brandti

 4. Natererio pelėausis | Myotis nattereri

 5. Miškinė miegapelė | Dryomys nitedula

 6. Baltasis kiškis | Lepus timidus

4 (I) kategorija

 1. Šikšniukas nykštukas | Pipistrellus pipistrellus

 2. Rudasis ausylis | Plecotus auritus

 3. Šiaurinis šikšnys | Eptesicus nilssoni

 4. Beržinė sicista | Sicista betulina

 5. Šermuonėlis | Mustela erminea

5 (Rs) kategorija

 1. Vėlyvasis šikšnys | Eptesicus serotinus

 2. Rudasis nakviša | Nyctalus noctula

 3. Ūdra | Lutra lutra

 4. Stumbras | Bison bonasus

Paukščiai | 80

0 (Ex) kategorija

 1. Gyvatėdis | Circaetus gallicus

 2. Žvyrė | Lagopus lagopus

 3. Kuoduotasis vieversys | Galerida cristata

1 (E) kategorija

 1. Juodakaklis naras | Gavia arctica

 2. Raguotasis kragas | Podiceps auritus

 3. Smailiauodegė antis | Anas acuta

 4. Rudė | Aythya nyroca

 5. Rudasis peslys | Milvus milvus

 6. Didysis erelis rėksnys | Aquila clanga

 7. Kilnusis erelis | Aquila chrysaetos

 8. Startsakalis | Falco columbarius

 9. Sakalas keleivis | Falco peregrinus

 10. Juodakrūtis bėgikas | Calidris alpina

 11. Stulgys | Gallinago media

 12. Didysis apuokas | Bubo bubo

 13. Žalvarnis | Coracias garrulus

2 (V) kategorija

 1. Juodasis gandras | Ciconia nigra

 2. Urvinė antis | Tadorna tadorna

 3. Pilkoji antis | Anas strepera

 4. Sibirinė gaga | Polysticta stelleri

 5. Juodasis peslys | Milvus migrans

 6. Pievinė lingė | Circus pygargus

 7. Žuvininkas | Pandion haliaetus

 8. Pelėsakalis | Falco tinnunculus

 9. Kurtinys | Tetrao urogallus

 10. Avocetė | Recurvirostra avosetta

 11. Dirvinis sėjikas | Pluvialis apricaria

 12. Gaidukas | Philomachus pugnax

 13. Griciukas | Limosa limosa

 14. Didžioji kuolinga | Numenius arquata

 15. Raudonkojis tulikas | Tringa totanus

 16. Tikutis | Tringa glareola

 17. Mažoji žuvėdra | Sterna albifrons

 18. Balinė pelėda | Asio flammeus

 19. Tripirštis genys | Picoides tridactylus

 20. Meldinė nendrinukė | Acrocephalus paludicola

3 (R) kategorija

 1. Rudakaklis kragas | Podiceps grisegena

 2. Juodakaklis kragas | Podiceps nigricollis

 3. Didysis baublys | Botaurus stellaris

 4. Gulbė giesmininkė | Cygnus cygnus

 5. Šaukštasnapė antis | Anas clypeata

 6. Vapsvaėdis | Pernis apivorus

 7. Jūrinis erelis | Haliaeetus albicilla

 8. Vištvanagis | Accipiter gentilis

 9. Mažasis erelis rėksnys | Aquila pomarina

 10. Sketsakalis | Falco subbuteo

 11. Tetervinas | Tetrao tetrix

 12. Putpelė | Coturnix coturnix

 13. Švygžda | Porzana porzana

 14. Plovinė vištelė | Porzana parva

 15. Jūršarkė | Haematopus ostralegus

 16. Jūrinis kirlikas | Charadrius hiaticula

 17. Mažasis kiras | Larus minutus

 18. Baltaskruostė žuvėdra | Chlidonias hybridus

 19. Juodoji žuvėdra | Chlidonias niger

 20. Uldukas | Columba oenas

 21. Žvirblinė pelėda | Glaucidium passerinum

 22. Uralinė pelėda | Strix uralensis

 23. Lututė | Aegolius funereus

 24. Tulžys | Alcedo atthis

 25. Kukutis | Upupa epops

 26. Pilkoji meleta | Picus canus

 27. Žalioji meleta | Picus viridis

 28. Baltnugaris genys | Dendrocopos leucotos

 29. Dirvoninis kalviukas | Anthus campestris

 30. Geltongalvė kielė | Motacilla citreola

 31. Ūsuotoji zylė | Panurus biarmicus

4 (I) kategorija

 1. Mažasis baublys | Ixobrychus minutus

 2. Didysis baltasis garnys | Egretta alba

 3. Vidutinis dančiasnapis | Mergus serrator

 4. Liepsnotoji pelėda | Tyto alba

 5. Pelėdikė | Athene noctua

 6. Mėlyngurklė | Luscinia svecica

 7. Sodinė starta | Emberiza hortulana

 8. Pilkoji starta | Miliaria calandra

5 (Rs) kategorija

 1. Pilkoji žąsis | Anser anser

 2. Didysis dančiasnapis | Mergus merganser

 3. Griežlė | Crex crex

 4. Pilkoji gervė | Grus grus

 5. Plėšrioji medšarkė | Lanius excubitor

Ropliai | 2

1 (E) kategorija

 1. Balinis vėžlys | Emys orbicularis

 2. Lygiažvynis žaltys | Coronella austriaca

Varliagyviai | 5

3 (R) kategorija

 1. Europinė medvarlė | Hyla arborea

4 (I) kategorija

 1. Skiauterėtasis tritonas | Triturus cristatus

 2. Žalioji rupūžė | Bufo viridis

5 (Rs) kategorija

 1. Raudonpilvė kūmutė | Bombina bombina

 2. Nendrinė rupūžė | Bufo calamita

Žuvys | 8

0 (Ex) kategorija

 1. Sturys | Acipenser sturio

 2. Sparis | Abramis ballerus

1 (E) kategorija

 1. Jūrinė nėgė | Petromyzon marinus

3 (R) kategorija

 1. Skersnukis | Chondrostoma nasus

4 (I) kategorija

 1. Ežerinis sykas | Coregonus lavaretus holsatus

 2. Vijūnas | Misgurnus fossilis

 3. Ežerinė rainė | Phoxinus percnurus

5 (Rs) kategorija

 1. Lašiša | Salmo salar

Moliuskai | 5

1 (E) kategorija

 1. Didysis arionas | Arion ater

3 (R) kategorija

 1. Mažoji suktenė | Vertigo angustior

 2. Keturdantė suktenė | Vertigo geyeri

 3. Pūstoji suktenė | Vertigo moulinsiana

 4. Ovalioji geldutė | Unio crassus

Vorai | 2

3 (R) kategorija

 1. Didysis plūdvoris | Dolomedes plantarius

 2. Raudonasis eresas | Eresus cinnaberinus

Vabzdžiai | 123

0 (Ex) kategorija

 1. Didysis puikiažygis | Calosoma sycophanta

 2. Elniavabalis | Lucanus cervus

 3. Didysis ąžuolinis ūsuotis | Cerambyx cerdo

 4. Pavasarinis margūnas | Hamearis lucina

 5. Pilkasis baltasprindis | Lithostege griseata

 6. Taškuotoji kerpytė | Setina roscida

 7. Rudajuostė meškutė | Arctia festiva

 8. Baltamargė meškutė | Arctia villica

 9. Mėlynoji bitė | Xylocopa valga

1 (E) kategorija

 1. Šiaurinis auksinukas | Lycaena helle

 2. Gencijoninis melsvys | Maculinea alcon

 3. Pietinis satyras | Hipparchia statilinus

 4. Raukšlėtoji smėliabitė | Andrena rugulosa

2 (V) kategorija

 1. Johansono strėliukė | Coenagrion johanssoni

 2. Šiaurinis laumžirgis | Aeshna crenata

 3. Geltonkojis žirgelis | Gomphus flavipes

 4. Grakštusis puošniažygis | Carabus intricatus

 5. Niūriaspalvis auksavabalis | Osmoderma eremita

 6. Marmurinis auksavabalis | Liocola marmorata

 7. Purpurinis plokščiavabalis | Cucujus cinnaberinus

 8. Pušinis plokščiavabalis | Cucujus haematodes

 9. Ūsuotis dailidė | Ergates faber

 10. Esparcetinis marguolis | Zygaena loti

 11. Taškuotasis melsvys | Maculinea arion

 12. Šiaurinis perlinukas | Boloria frigga

 13. Stepinis perlinukas | Brenthis hecate

 14. Sieninė gaurabitė | Anthophora plagiata

3 (R) kategorija

 1. Mažoji nehalenija | Nehalennia speciosa

 2. Žaliasis laumžirgis | Aeshna viridis

 3. Geltonžiedis kordulegastras | Cordulegaster boltonii

 4. Baltakaktė skėtė | Leucorrhinia albifrons

 5. Grakščioji skėtė | Leucorrhinia caudalis

 6. Kopinis skėriukas | Sphingonotus caerulans

 7. Besparnis skėriukas | Podisma pedestris

 8. Kalninė cikada | Cicadetta montana

 9. Pajūrio šoklys | Cicindela maritima

 10. Žiaurusis puikiažygis | Calosoma inquisitor

 11. Didysis puošniažygis | Carabus coriaceus

 12. Žalvarinis puošniažygis | Carabus nitens

 13. Palinis žvitražygis | Agonum ericeti

 14. Keturtaškis maitvabalis | Dendroxena quadripunctata

 15. Šiaurinis elniavabalis | Ceruchus chrysomelinus

 16. Margasis grambuolys | Polyphylla fullo

 17. Aštuoniataškis auksavabalis | Gnorimus variabilis

 18. Raudonasis pievasprakšis | Anostirus purpureus

 19. Didysis skydvabalis | Peltis grossa

 20. Šneiderio kirmvabalis | Boros schneideri

 21. Pjūklaūsis kelmagraužis | Prionus coriarius

 22. Pietinis marguolis | Zygaena angelicae

 23. Raudonžiedis marguolis | Zygaena ephialtes

 24. Ąžuolinis stiklasparnis | Synanthedon conopiformis

 25. Juodalksninis stiklasparnis | Synanthedon mesiaeformis

 26. Vapsvinis stiklasparnis | Synanthedon vespiformis

 27. Juodoji hesperija | Erynnis tages

 28. Smiltyninė hesperija | Pyrgus serratulae

 29. Rudmargė hesperija | Carterocephalus palaemon

 30. Juodasis apolonas | Parnassius mnemosyne

 31. Didysis auksinukas | Lycaena dispar

 32. Žalsvasis melsvys | Glaucopsyche alexis

 33. Kraujalakinis melsvys | Maculinea teleius

 34. Smiltyninis melsvys | Polyommatus dorylas

 35. Pietinis perlinukas | Brenthis daphne

 36. Auksuotoji šaškytė | Euphydryas aurinia

 37. Baltamargė šaškytė | Euphydryas maturna

 38. Mažoji šaškytė | Melitaea aurelia

 39. Tamsioji šaškytė | Melitaea diamina

 40. Pievinis satyriukas | Coenonympha tullia

 41. Pelkinis satyras | Oeneis jutta

 42. Juodamargis pelkinukas | Macaria carbonaria

 43. Gelsvasis pelkiasprindis | Aspitates gilvaria

 44. Estinė cidarija | Epirrhoe tartuensis

 45. Baltajuostis juodsprindis | Baptria tibiale

 46. Vingirinis sprindytis | Eupithecia thalictrata

 47. Pajūrinė kukulija | Cucullia balsamitae

 48. Dvinulis pelėdgalvis | Dicycla oo

 49. Pajūrinis stiebinukas | Mesoligia literosa

 50. Pajūrinis dirvinukas | Agrotis ripae

 51. Geltonmargė meškutė | Hyphoraia aulica

 52. Ilgažandis bembiksas | Bembix rostrata

 53. Gauruotoji skolija | Scolia hirta

 54. Kopinė smiltvapsvė | Podalonia luffii

 55. Baltijos šilkabitė | Colletes caspicus

 56. Ilganosė smėliabitė | Andrena nasuta

 57. Katilėlinė smėliabitė | Andrena curvungula

 58. Šverino smėliabitė | Andrena suerinensis

 59. Stepinė gauruotakojė bitė | Dasypoda argentata

 60. Tamsiažalė vagabitė | Lasioglossum prasinum

 61. Tetralonija | Tetralonia malvae

 62. Stepinė kamanė | Bombus pomorum

 63. Didžiaakė kamanė | Bombus confusus

4 (I) kategorija

 1. Rudasparnė efemerėlė | Eurylophella karelica

 2. Kapnopsis | Capnopsis schilleri

 3. Reliktinis lašalas | Neoephemera maxima

 4. Mažoji išnura | Ischnura pumilio

 5. Mažasis karališkasis laumžirgis | Anax parthenope

 6. Pleištinė skėtė | Ophiogomphus cecilia

 7. Šarvuotoji skėtė | Leucorrhinia pectoralis

 8. Rudajuostė skėtė | Sympetrum pedemontanum

 9. Smėlinė auslinda | Labidura riparia

 10. Plačioji dusia | Dytiscus latissimus

 11. Dvijuostė nendradusė | Graphoderus bilineatus

 12. Išdaginis blizgiavabalis | Melanophila acuminata

 13. Liepinis blizgiavabalis | Ovalisia rutilans

 14. Didysis sprakšis | Stenagostus rufus

 15. Ąžuolinis skaptukas | Xestobium rufovillosum

 16. Pūzrinis skydvabalis | Ostoma ferruginea

 17. Kelminis juodvabalis | Uloma culinaris

 18. Didysis trumpasparnis medkirtis | Necydalis major

 19. Puošnusis skydinukas | Cassida margaritacea

 20. Kalninė apsiuva | Philopotamus montanus

 21. Mėlynsparnė apsiuva | Semblis phalaenoides

 22. Nakvišinis sfinksas | Proserpinus proserpina

 23. Machaonas | Papilio machaon

 24. Baltajuostis melsvys | Aricia eumedon

 25. Stepinis melsvys | Polyommatus coridon

 26. Akiuotasis satyras | Lopinga achine

 27. Rudaakis satyriukas | Coenonympha hero

 28. Spalvotasis pelkiasprindis | Chariaspilates formosaria

 29. Smilčiasprindis | Phibalapteryx virgata

 30. Pušinis keliaujantis kuoduotis | Thaumethopoea pinivora

 31. Pilkažalis žvilgūnas | Diachrysia zosimi

 32. Retasis ratuotasis pelėdgalvis | Ipimorpha contusa

 33. Raudonsparnė meškutė | Tyria jacobaeae

Vėžiagyviai | 4

0 (Ex) kategorija

 1. Pontoporėja | Monoporeia affinis

2 (V) kategorija

 1. Vasarinis skydvėžis | Triops cancriformis

 2. Reliktinė mizidė | Mysis relicta

4 (I) kategorija

 1. Keturspyglė šoniplauka | Pallasiola quadrispinosa

Dėlės 1

5 (Rs) kategorija

 1. Medicininė dėlė | Hirudo medicinalis

Augalai | 338

Pataisūnai | 3

1 (E) kategorija

 1. Ežerinė slepišerė | Isoetes lacustris

2 (V) kategorija

 1. Patvankinis pataisiukas | Lycopodiella inundata

5 (Rs) kategorija

 1. Statusis atgiris | Huperzia selago

Asiūklūnai | 1

3 (R) kategorija

 1. Didysis asiūklis | Equisetum telmateia

Šertvūnai | 8

1 (E) kategorija

 1. Šerinė kalnarūtė | Asplenium trichomanes

 2. Miškinis spyglainis | Polystichum aculeatum

 3. Šakotasis varpenis | Botrychium matricariifolium

 4. Mažasis varpenis | Botrychium simplex

 5. Virgininis varpenis | Botrychium virginianum

3 (R) kategorija

 1. Daugiaskiltis varpenis | Botrychium multifidum

4 (I) kategorija

 1. Mūrinė kalnarūtė | Asplenium ruta - muraria

 2. Žalioji kalnarūtė | Asplenium viride

Pušūnai | 1

0 (Ex) kategorija

 1. Europinis kukmedis | Taxus baccata

Magnolijūnai | 220

0 (Ex) kategorija

 1. Dirvinė nariuotė | Polycnemum arvense

 2. Gulsčioji jonažolė | Hypericum humifusum

 3. Šiaurinė katuogė | Rubus arcticus

 4. Dirvinė mažuolė | Aphanes arvensis

 5. Plūduriuojantysis agaras | Trapa natans

 6. Volfgango putokšlė | Polygala wolfgangiana

 7. Kaufmano glindė | Pedicularis kaufmannii

 8. Širdžialapė kaldezija | Caldesia parnassifolia

 9. Tankialapė grenlandija | Groenlandia densa

 10. Lobelio čemerys | Veratrum lobelianum

 11. Pelkinis kardelis | Gladiolus palustris

 12. Gelsvasis saidrenis | Pycreus flavescens

1 (E) kategorija

 1. Trilapė bligna | Isopyrum thalictroides

 2. Gauruotasis gvazdikas | Dianthus armeria

 3. Puošnusis gvazdikas | Dianthus superbus

 4. Beržas keružis | Betula nana

 5. Tyrulinė erika | Erica tetralix

 6. Pajūrinė pienažolė | Glaux maritima

 7. Griovinė našlaitė | Viola persicifolia

 8. Gulsčiasis karklas | Salix repens

 9. Pūslėtoji aldrūnė | Aldrovanda vesiculosa

 10. Mažalapė saulašarė | Drosera intermedia

 11. Pražangiažiedė plunksnalapė | Myriophyllum alterniflorum

 12. Pelkinė raistenė | Hydrocotyle vulgaris

 13. Pajūrinė zunda | Eryngium maritimum

 14. Gebenė lipikė | Hedera helix

 15. Pelkinis ratenas | Succisella inflexa

 16. Trižiedis lipikas | Galium triflorum

 17. Siauralapis gencijonas | Gentiana pneumonanthe

 18. Pelkinė gencijonėlė | Gentianella uliginosa

 19. Pajūrinė širdažolė | Centaurium littorale

 20. Vandeninė plaumuonė | Nymphoides peltata

 21. Karališkoji glindė | Pedicularis sceptrum - carolinum

 22. Miškinė glindė | Pedicularis sylvatica

 23. Vaistinė raitinytė | Gratiola officinalis

 24. Raudonžiedis berutis | Teucrium scordium

 25. Melisalapė medumėlė | Melittis melissophyllum

 26. Miškinė žiomenė | Dracocephalum ruyschiana

 27. Ežerinė lobelija | Lobelia dortmanna

 28. Trispalvis astras | Aster tripolium

 29. Gelsvasis pūkelis | Gnaphalium luteoalbum

 30. Paprastoji muskrėslė | Pulicaria vulgaris

 31. Lankstusis plukenis | Najas flexilis

 32. Mažasis plukenis | Najas minor

 33. Siūlinė plūdė | Potamogeton trichoides

 34. Taurinė pudmė | Tofieldia calyculata

 35. Belapė antbarzdė | Epipogium aphyllum

 36. Kardalapis garbenis | Cephalanthera longifolia

 37. Raudonasis garbenis | Cephalanthera rubra

 38. Plačialapė gegūnė | Dactylorhiza majalis

 39. Raiboji gegūnė | Dactylorhiza cruenta

 40. Smulkiažiedė gegužraibė | Neotinea ustulata

 41. Vienagumbis medauninkas | Herminium monorchis

 42. Musinis ofris | Ophrys insectifera

 43. Kvapusis plauretis | Gymnadenia odoratissima

 44. Miškinė plikaplaiskė | Neottianthe cuculata

 45. Druskinis vikšris | Juncus gerardii

 46. Pelkinis vikšris | Juncus stygius

 47. Liekninė viksva | Carex davalliana

 48. Raistinė viksva | Carex magellanica

 49. Rusvasis vikšrenis | Schoenus ferrugineus

 50. Stačioji dirsuolė | Bromopsis erecta

 51. Europinis miežvienis | Hordelymus europaeus

2 (V) kategorija

 1. Vėjalandė šilagėlė | Pulsatilla patens

 2. Rėpliojantysis vėdrynas | Ranunculus reptans

 3. Tuščiaviduris rūtenis | Corydalis cava

 4. Smiltyninis gvazdikas | Dianthus arenarius

 5. Žalsvoji naktižiedė | Silene chlorantha

 6. Dirvinė raugė | Agrostemma githago

 7. Siauralapė smiltė | Arenaria saxatilis

 8. Smiltyninė druskė | Salsola kali

 9. Liekninis beržas | Betula humilis

 10. Mažoji šimtūnė | Centunculus minimus

 11. Raktažolė pelenėlė | Primula farinosa

 12. Laplandinis karklas | Salix lapponum

 13. Smiltyninis laibenis | Alyssum gmelinii

 14. Pelkinė uolaskėlė | Saxifraga hirculus

 15. Dygioji slyva | Prunus spinosa

 16. Smulkioji seradėlė | Ornithopus perpusillus

 17. Plikažiedis linlapis | Thesium ebracteatum

 18. Melsvasis linlapis | Thesium linophyllon

 19. Kalninis auksveitis | Seseli annuum

 20. Melsvasis gencijonas | Gentiana cruciata

 21. Pievinė gencijonėlė | Gentianella amarella

 22. Mėlynasis palemonas | Polemonium caeruleum

 23. Baltijinė linažolė | Linaria loeselii

 24. Didžioji džioveklė | Orobanche elatior

 25. Paprastoji tuklė | Pinguicula vulgaris

 26. Didžiažiedė juodgalvė | Prunella grandiflora

 27. Iečialapė kalpokė | Scutellaria hastifolia

 28. Stačioji vaisgina | Ajuga pyramidalis

 29. Boloninis katilėlis | Campanula bononiensis

 30. Įvairialapė usnis | Cirsium heterophyllum

 31. Kalninė arnika | Arnica montana

 32. Juodgalvė bajorė | Centaurea phrygia

 33. Driskioji kiaulpienė | Taraxacum lacistophyllum

 34. Švedinė kiaulpienė | Taraxacum suecicum

 35. Menturlapė ežerutė | Hydrilla verticillata

 36. Pajūrinė narytžolė | Triglochin maritimum

 37. Didysis plukenis | Najas marina

 38. Paprastasis kardelis | Gladiolus imbricatus

 39. Sibirinis vilkdalgis | Iris sibirica

 40. Dirvinis česnakas | Allium vineale

 41. Širdinė dviguonė | Listera cordata

 42. Vienalapis gedutis | Malaxis monophyllos

 43. Dėmėtoji gegūnė | Dactylorhiza maculata

 44. Siauralapė gegūnė | Dactylorhiza traunsteineri

 45. Mažoji gegužraibė | Orchis morio

 46. Šalmuotoji gegužraibė | Orchis militaris

 47. Vyriškoji gegužraibė | Orchis mascula

 48. Nariuotoji ilgalūpė | Corallorhiza trifida

 49. Plačialapė klumpaitė | Cypripedium calceolus

 50. Pelkinė laksva | Hammarbya paludosa

 51. Žalioji plateivė | Coeloglossum viride

 52. Pievinis plauretis | Gymnadenia conopsea

 53. Dvilapis purvuolis | Liparis loeselii

 54. Tamsialapis skiautalūpis | Epipactis atrorubens

 55. Kupstinė kūlingė | Trichophorum cespitosum

 56. Šakotoji ratainytė | Cladium mariscus

 57. Rusvoji saidra | Rhynchospora fusca

 58. Lieknasis švylys | Eriophorum gracile

 59. Gauruotoji viksva | Carex tomentosa

 60. Miškinė dirsuolė | Bromopsis benekenii

 61. Melsvasis mėlitas | Sesleria caerulea

 62. Lietuvinė monažolė | Glyceria lithuanica

 63. Sibirinė visgė | Trisetum sibiricum

3 (R) kategorija

 1. Mažažiedė lūgnė | Nuphar pumila

 2. Gležnalapė nertis | Ceratophyllum submersum

 3. Tarpinis rūtenis | Corydalis intermedia

 4. Smulkiažiedė glažutė | Cerastium brachypetalum

 5. Borbašo gvazdikas | Dianthus borbasii

 6. Bekotis ąžuolas | Quercus petraea

 7. Pajūrinis sotvaras | Myrica gale

 8. Kalninė jonažolė | Hypericum montanum

 9. Plaukuotoji jonažolė | Hypericum hirsutum

 10. Mėlynialapis karklas | Salix myrtilloides

 11. Lanksčioji kartenė | Cardamine flexuosa

 12. Svogūninė kartenė | Cardamine bulbifera

 13. Paprastasis rėžiukas | Nasturtium officinale

 14. Kvapioji dirvuolė | Agrimonia procera

 15. Ilgagalvis dobilas | Trifolium rubens

 16. Penkialapis dobilas | Trifolium lupinaster

 17. Geltonžiedis pelėžirnis | Lathyrus laevigatus

 18. Žirnialapis pelėžirnis | Lathyrus pisiformis

 19. Krūmelinis vikis | Vicia dumetorum

 20. Pavasarinis vikis | Vicia lathyroides

 21. Žirnialapis vikis | Vicia pisiformis

 22. Lininė žarotūnė | Radiola linoides

 23. Blizgantysis snaputis | Geranium lucidum

 24. Didžioji astrantija | Astrantia major

 25. Prūsinis begalis | Laserpitium prutenicum

 26. Pelkinė guostė | Cnidium dubium

 27. Plaukuotasis gurgždis | Chaerophyllum hirsutum

 28. Totorinė maludė | Conioselinum tataricum

 29. Balandinė žvaigždūnė | Scabiosa columbaria

 30. Pavasarinė kimbara | Cruciata glabra

 31. Plačialapis lipikas | Galium rubioides

 32. Dirvinė šerardija | Sherardia arvensis

 33. Daugiametis patvenis | Swertia perennis

 34. Vaistinis kietagrūdis | Lithospermum officinale

 35. Siauralapė plautė | Pulmonaria angustifolia

 36. Blizgančioji veronika | Veronica polita

 37. Gebenlapė veronika | Veronica hederifolia

 38. Blyškioji džioveklė | Orobanche reticulata

 39. Stačioji notra | Stachys recta

 40. Pievinis šalavijas | Salvia pratensis

 41. Rudeninė praujenė | Callitriche hermaphroditica

 42. Šiurkštusis katilėlis | Campanula cervicaria

 43. Gauruotoji žilė | Senecio congestus

 44. Šiurkščioji kudlė | Pilosella echioides

 45. Gorskio pūtelis | Tragopogon gorskianus

 46. Lancetinis dumblialaiškis | Alisma lanceolatum

 47. Siauralapis dumblialaiškis | Alisma gramineum

 48. Meinshauzeno plūdė | Potamogeton ×meinshauzenii

 49. Pelkinė vandensargė | Zannichellia palustris

 50. Pievinė vištapienė | Gagea pratensis

 51. Kampuotasis česnakas | Allium angulosum

 52. Porinis česnakas | Allium scorodoprasum

 53. Gelsvoji gegūnė | Dactylorhiza ochroleuca

 54. Galvinis vikšris | Juncus capitatus

 55. Pajūrinis liūnmeldis | Bolboschoenus maritimus

 56. Šerinis meldelis | Isolepis setacea

 57. Liūninė viksva | Carex heleonastes

 58. Pievinė viksva | Carex buxbaumii

 59. Protarpinė viksva | Carex distans

 60. Vakarinė viksva | Carex pseudobrizoides

 61. Palaipinė viksva | Carex rhizina

 62. Miškinis eraičinas | Festuca altissima

 63. Delavinio kelerija | Koeleria delavignei

 64. Eraičininė nendrūnė | Scolochloa festucacea

 65. Pievinė poavižė | Helictotrichon pratense

 66. Ankstyvoji smilgenė | Aira praecox

4 (I) kategorija

 1. Paprastoji vandens lelija | Nymphaea alba

 2. Šaltininė menuva | Montia fontana

 3. Miškinė glažutė | Cerastium sylvaticum

 4. Lietuvinė naktižiedė | Silene lithuanica

 5. Riestasėklė vandenė | Elatine hydropiper

 6. Laiboji vyrskydė | Androsace filiformis

 7. Miškinė mėta | Mentha longifolia

 8. Aukštoji našlaitė | Viola elatior

 9. Liūninė našlaitė | Viola uliginosa

 10. Smailialapė plūdė | Potamogeton acutifolius

 11. Aukštoji gegūnė | Dactylorhiza fuchsii

 12. Žalsvažiedė blandis | Platanthera chlorantha

 13. Ežinė viksva | Carex muricata

 14. Laibastiebė viksva | Carex ligerica

 15. Paprastoji bekmanija | Beckmannia eruciformis

 16. Smėlyninis eraičinas | Festuca psammophila

 17. Miškinė monažolė | Glyceria nemoralis

 18. Juosvavarpis pašiaušėlis | Alopecurus arundinaceus

 19. Miškinė šunažolė | Dactylis polygama

5 (Rs) kategorija

 1. Daugiametė blizgė | Lunaria rediviva

 2. Pelkinė šindra | Peplis portula

 3. Plačialapis begalis | Laserpitium latifolium

 4. Miškinė varnalėša | Arctium nemorosum

 5. Meškinis česnakas | Allium ursinum

 6. Baltijinė gegūnė | Dactylorhiza longifolia

 7. Raudonoji gegūnė | Dactylorhiza incarnata

 8. Rudoji viksvuolė | Cyperus fuscus

 9. Retažiedė miglė | Poa remota

Raudondumbliai | 1

1 (E) kategorija

 1. Purpurinė bangija | Bangia atropurpurea

Rudadumbliai | 1

4 (I) kategorija

 1. Pūslėtasis guveinis | Fucus vesiculosus

Maurabragūnai | 10

1 (E) kategorija

 1. Šiurpinis žvakidumblis | Lychnothamnus barbatus

 2. Atžalinis dumblabragis | Tolypella prolifera

2 (V) kategorija

 1. Smailiaviršūnis menturdumblis | Nitella mucronata

3 (R) kategorija

 1. Pilkšvasis maurabragis | Chara canescens

 2. Baltijinis maurabragis | Chara baltica

 3. Lizdiškasis dumblabragis | Tolypella nidifica

 4. Blizgantysis menturdumblis | Nitella syncarpa

4 (I) kategorija

 1. Šluotelinis maurabragis | Chara baueri

 2. Lieknasis menturdumblis | Nitella gracilis

 3. Kurklinis menturdumblis | Nitella confervacea

Samanos | 93

0 (Ex) kategorija

 1. Tiesialapė bartramija | Bartramia ithyphylla

1 (E) kategorija

 1. Rutės duoja | Leiocolea rutheana

 2. Tįsioji frulanija | Frullania tamarisci

 3. Lajelio žvynuotė | Pallavicinia lyelii

 4. Belapis sėmainis | Buxbaumia viridis

 5. Arnoldo skeltadantė | Fissidens arnoldii

 6. Raukšlėtoji dvyndantė | Dicranum drummondii

 7. Žalioji dvyndantė | Dicranum viride

 8. Vaiskioji uolenė | Dichodontium pellucidum

 9. Plunksninė švitrelė | Schistostega pennata

 10. Šleicherio brija | Bryum schleicheri

 11. Brandenburginė versmenė | Philonotis marchica

 12. Lajelio šepšė | Orthotrichum lyellii

 13. Mažoji nertvė | Fontinalis dalecarlica

 14. Karoklinė skliautenė | Antitrichia curtipendula

 15. Smailiašakis tensmenis | Pterigynandrum filiforme

 16. Ričardsono dygė | Calliergon richardsonii

 17. Pataisinė drepanė | Drepanocladus lycopodioides

 18. Tundrinė liūnsamanė | Warnstorfia tundrae

 19. Šikšninė kerėža | Rhytidiadelphus loreus

2 (V) kategorija

 1. Pūkuotoji apuokė | Trichocolea tomentella

 2. Lieknoji barzdenė | Barbilophozia attenuata

 3. Helerio pilelė | Anastrophyllum hellerianum

 4. Kvapioji žemtaurė | Geocalyx graveolens

 5. Plačialapė plikūnė | Porella platyphylla

 6. Paprastoji plojenė | Lejeunea cavifolia

 7. Minkštasis kiminas | Sphagnum molle

 8. Plačialapis kiminas | Sphagnum platyphyllum

 9. Vulfo kiminas | Sphagnum wulfianum

 10. Žvilgantysis kiminas | Sphagnum subnitens

 11. Ilgalapė sukutė | Paraleucobryum longifolium

 12. Tribriaunė mezija | Meesia triquetra

 13. Patisinė nertvė | Fontinalis hypnoides

 14. Plunksninė pliusnė | Neckera pennata

 15. Uolinė ežerė | Rhynchostegium murale

 16. Paupinė bukasnapė | Amblystegium fluviatile

 17. Rinčiuotoji bukasnapė | Amblystegium tenax

 18. Vingiastiebė dygė | Calliergon trifarium

 19. Žvilgančioji riestūnė | Hamatocaulis vernicosus

3 (R) kategorija

 1. Tridantė bazanija | Bazzania trilobata

 2. Grandinėlinė cefalozija | Cephalozia catenulata

 3. Barzdotoji barzdenė | Barbilophozia barbata

 4. Įkirptoji tritomarija | Tritomaria exsectiformis

 5. Šiaurinė merkija | Moerckia hibernica

 6. Vingiuotoji rikardia | Riccardia chamaedryfolia

 7. Siauralapė kemsa | Atrichum angustatum

 8. Mažasis zuikrugis | Pogonatum nanum

 9. Skiauterėtoji skeltadantė | Fissidens dubius

 10. Ilgakaklė driušė | Trematodon ambiguus

 11. Garbanotoji dvyndantė | Dicranum spurium

 12. Plikoji trupsamanė | Dicranodontium denudatum

 13. Trapioji linkė | Tortella fragilis

 14. Laiboji peikštė | Gyroweisia tenuis

 15. Brijinė potija | Pottia bryoides

 16. Garbanotoji veisija | Weissia squarrosa

 17. Pūpsančioji žilutė | Pterygoneurum subsessile

 18. Lieknoji teilorija | Tayloria tenuis

 19. Funko brija | Bryum funckii

 20. Melsvoji polija | Pohlia cruda

 21. Baumgartnerio pokrepis | Zygodon baumgartneri

 22. Mažoji tujinutė | Thuidium minutulum

 23. Vingialapė pažulnutė | Plagiothecium undulatum

 24. Šliaužiančioji rumbainė | Callicladium haldanianum

 25. Kreivoji drikša | Homomallium incurvatum

 26. Riestasis ktenidis | Ctenidium molluscum

4 (I) kategorija

 1. Pearsono lepidozija | Lepidozia pearsonii

 2. Alpinė skiautenė | Lophozia collaris

 3. Kunzės skiautenė | Lophozia kunzeana

 4. Akytoji stieblapė | Fossombronia foveolata

 5. Vondračeko stieblapė | Fossombronia wondraczekii

 6. Plūduriuojantysis sklenduonis | Ricciocarpos natans

 7. Rausvoji ričija | Riccia canaliculata

 8. Hiubenerio ričija | Riccia huebeneriana

 9. Gražusis kiminas | Sphagnum pulchrum

 10. Tankusis kiminas | Sphagnum compactum

 11. Alavijinis zuikrugis | Pogonatum aloides

 12. Smulkioji skeltadantė | Fissidens exilis

 13. Durpyninė dvyndantė | Dicranum leioneuron

 14. Smailioji kuplė | Distichium capillaceum

 15. Kalkinė didenė | Didymodon tophaceus

 16. Apskritalapė brija | Bryum cyclophyllum

 17. Netikroji gaurenė | Rhizomnium pseudopunctatum

 18. Balkšvoji drėgva | Amblyodon dealbatus

 19. Ilgakotė mezija | Meesia longiseta

 20. Pelkinė mezija | Meesia uliginosa

 21. Velėninė versmenė | Philonotis caespitosa

 22. Bruožuotoji šepšė | Orthotrichum striatum

 23. Garbanotoji pliusnė | Neckera crispa

 24. Pelkinė auksotė | Campylium elodes

 25. Pievinė auksotė | Campylium protensum

 26. Vislioji auksotė | Campylium polygamum

 27. Liekninė bukasnapė | Amblystegium humile

 28. Švelnioji purslainė | Hygrohypnum mole

Grybai | 175

Grybai | 112

0 (Ex) kategorija

 1. Kopinis mėšlagrybis | Coprinus dunarum

 2. Ilgakotė mikrostoma | Microstoma protracta

 3. Paprastasis taukius | Sarcosoma globosum

1 (E) kategorija

 1. Blyškusis baravykas | Boletus impolitus

 2. Kislusis baravykas | Boletus pulverulentus

 3. Kartusis baravykas | Boletus radicans

 4. Baltasis godūnas | Choiromyces meandriformis

 5. Kimininis žemlielys | Geoglossum sphagnophilum

 6. Didysis kuokas | Gomphus clavatus

 7. Auksaspalvis minkštenis | Hapalopilus salmonicolor

 8. Geltonžvynė guotė | Hygrophorus chrysodon

 9. Kietoji guotė | Hygrophorus penarius

 10. Juosvoji guotenė | Hygrocybe ovina

 11. Kamštinis skylenis | Inonotus dryadeus

 12. Nuosėdinė žvynabudėlė | Lepiota cortinarius

 13. Juodažvynė žvynabudėlė | Lepiota hystrix

 14. Rausvarudė žvynabudėlė | Lepiota fuscovinacea

 15. Lelijinė žvynabudėlė | Lepiota lilacea

 16. Balsvoji žvynabudėlė | Lepiota subalba

 17. Trispalvė meškabudė | Leucopaxillus compactus

 18. Juosvasis minkštūnis | Melanoleuca turrita

 19. Šuniškoji poniabudė | Mutinus caninus

 20. Smiltyninis ausūnis | Peziza ammophila

 21. Hadriano poniabudė | Phallus hadriani

 22. Ąžuolinis pintenis | Piptoporus quercinus

 23. Tikrasis juodbaravykis | Porphyrellus porphyrosporus

 24. Dubioji laibė | Pseudoomphalina compressipes

 25. Gyslotoji krempliabudė | Rhodotus palmatus

 26. Šiurkštusis grybliežuvis | Trichoglossum hirsutum

 27. Aitrusis baltikas | Tricholoma sciodes

2 (V) kategorija

 1. Dulkančioji krenklė | Asterophora lycoperdoides

 2. Pilkoji baravykpintė | Boletopsis grisea

 3. Bronzinis baravykas | Boletus aereus

 4. Fechtnerio baravykas | Boletus fechtneri

 5. Ryškioji gražiataurė | Caloscypha fulgens

 6. Pilkoji voveraitė | Cantharellus cinereus

 7. Lazdyninis kelmenis | Dichomitus campestris

 8. Žalsvoji gijabudė | Entoloma incanum

 9. Melsvoji gijabudė | Entoloma madidum

 10. Trogo virvuotė | Funalia trogii

 11. Apskritasporis bobausis | Gyromitra sphaerospora.

 12. Rausvoji šeriapintė | Junghuhnia collabens

 13. Aitriakvapis piengrybis | Lactarius acerrimus

 14. Juodasis piengrybis | Lactarius lignyotus

 15. Skroblyninis raudonviršis | Leccinum carpini

 16. Kelminis žalialakštis | Melanophyllum eyrei

 17. Geltonasis kiškiaausis | Otidea onotica

 18. Tamsiarudė kempinė | Phellinus nigrolimitatus

 19. Šakotoji skylėtbudė | Polyporus umbellatus

 20. Medūzgalvė trapiabudė | Psathyrella caput - medusae

 21. Auksaspalvis šakočius | Ramaria aurea

 22. Salierinis baltikas | Tricholoma apium

 23. Bačo baltikas | Tricholoma batschii

 24. Parazitinis aksombaravykis | Xerocomus parasiticus

3 (R) kategorija

 1. Dvisluoksnis vingiaporis | Abortiporus biennis

 2. Dėmėtasis baravykas | Boletus erythropus

 3. Melsvoji balteklė | Calocybe ionides

 4. Piestinis pirštūnis | Clavariadelphus pistillaris

 5. Ąžuolinė kepena | Fistulina hepatica

 6. Rausvoji pintainė | Fomitopsis rosea

 7. Tikrinis blizgutis | Ganoderma lucidum

 8. Kuokštinė grifolė | Grifola frondosa

 9. Krokinis minkštenis | Hapalopilus croceus

 10. Korališkasis trapiadyglis | Hericium coralloides

 11. Ūmėdinė guotė | Hygrophorus russula

 12. Ąžuolinis skylenis | Inonotus dryophilus

 13. Didysis kukurdvelkis | Langermannia gigantea

 14. Puslaisvis briedžiukas | Morchella semilibera

 15. Vientisasis skylutis | Perenniporia medulla - panis

 16. Plunksninis raukšliagrybis | Phlebia centrifuga

 17. Skaisčioji raudonpintė | Pycnoporellus fulgens

 18. Auksaviršė ūmėdė | Russula aurata

 19. Raukšlius kopūstgalvis | Sparassis crispa

 20. Putlioji odapintė | Spongipellis spumeus

 21. Karpotoji kempė | Trametes gibbosa

 22. Kvapnioji kempė | Trametes suaveolens

 23. Krateriškasis taurūnis | Urnula craterium

 24. Bohemiškasis aukšliavarpis | Verpa bohemica

 25. Pirštuotasis aukšliavarpis | Verpa conica

 26. Raudonkepuris aksombaravykis | Xerocomus rubellus

 27. Kurapkinis storplutis | Xylobolus frustulatus

4 (I) kategorija

 1. Gelsvarudis pievagrybis | Agaricus augustus

 2. Didysis pievagrybis | Agaricus langei

 3. Suaugtinė dirvapintė | Albatrellus confluens

 4. Keturskiautis žvaigždulis | Geastrum quadrifidum

 5. Didysis žvaigždulis | Geastrum triplex

 6. Stambioji karteklė | Gymnopilus spectabilis sensu

 7. Tiulianių hidnotrija | Hydnotrya tulasnei

 8. Mėsingasis dyglutis | Hydnum rufescens

 9. Juosvoji guotė | Hygrophorus atramentosus

 10. Purpurinė guotė | Hygrophorus erubescens

 11. Kislusis piengrybis | Lactarius repraesentaneus

 12. Gelsvasis piengrybis | Lactarius resimus

 13. Geltonasis piengrybis | Lactarius scrobiculatus

 14. Piengrybis jautakis | Lactarius volemus

 15. Atskiroji lentarija | Lentaria byssiseda

 16. Meškinis dantūnėlis | Lentinellus ursinus

 17. Lapinis dantūnėlis | Lentinellus vulpinus

 18. Baltoji žvynabudėlė | Lepiota alba

 19. Kiunerio žvynabudėlė | Lepiota kuehneri

 20. Pilkšvarudė stirnabudė | Lepista luscina

 21. Melsvakotė stirnabudė | Lepista personata

 22. Gumbuotasis baltnuosėdis | Leucocortinarius bulbiger

 23. Juodkotis mažūnis | Marasmius alliaceus

 24. Kvapusis skiautenis | Panus suavissimus

 25. Švytruojančioji minkštapintė | Physisporinus vitreus

 26. Baltoji skydabudė | Pluteus pellitus

 27. Raukšlėtasis trimitėlis | Pseudocraterellus sinuosus

 28. Tikroji raudonpintė | Pycnoporus cinnabarinus

 29. Kvapioji ūmėdė | Russula grata

 30. Plaušabudinis baltikas | Tricholoma inocyboides

 31. Kislusis elniagrybis | Xylaria polymorpha

Kerpės | 63

0 (Ex) kategorija

 1. Rudoji blakstienė | Anaptychia runcinata

 2. Išcentrinis kežas | Arctoparmelia centrifuga

 3. Šeriuotoji žiovenė | Chaenotheca hispidula

 4. Putlioji šiurė | Cladonia turgida

 5. Juostinis plynkežis | Hypogymnia vittata

 6. Užlinkusioji nefroma | Nephroma resupinatum

 7. Karpuotoji meškapėdė | Peltigera aphthosa

 8. Gyslotoji meškapėdė | Peltigera venosa

 9. Baltagyslė meškapėdė | Peltigera degenii

 10. Šiurkštusis taškuotkežis | Punctelia subrudecta

 11. Akytoji solorina | Solorina spongiosa

 12. Glotnioji kedenė | Usnea glabrata

1 (E) kategorija

 1. Ąžuolinė baktrospora | Bactrospora dryina

 2. Žaliagalvė taurenė | Calicium adspersum

 3. Ąžuolinė taurenė | Calicium quercinum

 4. Melsvoji žiovenė | Chaenotheca cinerea

 5. Lieknoji žiovenė | Chaenotheca gracillima

 6. Kupstinė šiurė | Cladonia caespiticia

 7. Parazitinė šiurė | Cladonia parasitica

 8. Glebioji gleiviakerpė | Collema flaccidum

 9. Pilkoji miltpuodė | Cyphelium inquinans

 10. Geltonoji miltpuodė | Cyphelium tigillare

 11. Skėtrioji briedragė | Evernia divaricata

 12. Kintančioji briedragė | Evernia mesomorpha

 13. Flotovo gijalekta | Gyalecta flotowii

 14. Guobinė gijalekta | Gyalecta ulmi

 15. Šilinė puvėseklė | Icmadophila ericetorum

 16. Latakinis gleivytis | Leptogium corniculatum

 17. Adatiškasis gleivytis | Leptogium teretiusculum

 18. Diskinė plokštkerpė | Lopadium disciforme

 19. Smulkialakštis juodkežis | Melanelia panniformis

 20. Kraujaspalvis mikoblastas | Mycoblastus sanguinarius

 21. Miltuotoji nefroma | Nephroma parile

 22. Gulsčioji meškapėdė | Peltigera horizontalis

 23. Ponašakė ramalina | Ramalina thrausta

 24. Tamsioji brylytė | Sclerophora coniophaea

 25. Miltuotoji brylytė | Sclerophora farinacea

 26. Šviesiagalvė brylytė | Sclerophora peronella

 27. Dantytoji telotrema | Thelotrema lepadinum

 28. Ruduojančioji kedenė | Usnea fulvoreagens

 29. Šiurkščioji kedenė | Usnea scabrata

 30. Mužo auksakežis | Xanthoparmelia mougeotii

2 (V) kategorija

 1. Dviguboji artonija | Arthonia didyma

 2. Baltakraštė artonija | Arthonia leucopellaea

 3. Vyninė artonija | Arthonia vinosa

 4. Žalsvoji kežytė | Cetrelia olivetorum

 5. Raukšlėtasis geltonkežis | Flavoparmelia caperata

 6. Gūbriuotoji pūsliakerpė | Lasallia pustulata

 7. Blyškioji lekanora | Lecanora albella

 8. Kerpiškasis gleivytis | Leptogium lichenoides

 9. Plačioji platužė | Lobaria pulmonaria

 10. Skylėtoji menegacija | Menegazzia terebrata

 11. Žvynuotoji meškapėdė | Peltigera lepidophora

 12. Raudonvidurė žiauberuotė | Phaeophyscia endophoenicea

 13. Juodai žaliasis rizokarpas | Rhizocarpon viridiatrum

 14. Suodinoji saitakerpė | Umbilicaria deusta

 15. Daugialakštė saitakerpė | Umbilicaria polyphylla

3 (R) kategorija

 1. Žalsvoji žiovenė | Chaenotheca chlorella

 2. Lakštuotoji šiurė | Cladonia foliacea

 3. Samaninis diplošistis | Diploschistes muscorum

 4. Alksninė hipotrachina | Hypotrachyna revoluta

 5. Skylėtoji spuoguotė | Pertusaria pertusa

 6. Baltijinė ramalina | Ramalina baltica